Ajuts a centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius

Inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de la mateixa en centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, canelles i gossos de cacera, o la construcció de nous centres amb aquesta finalitat.persones treballadores, en resposta a repercussions de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica:

 • Que siguin titulars o propietaris dels centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport
  per carretera de bestiar, registrats a Catalunya, i es comprometin a millorar-los en matèria de
  bioseguretat.
 • Que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció a Catalunya.
Despeses subvencionables

Sempre realitzades a posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció i iniciades abans de l’1 de
gener de 2024.

 • Modernització o millora dels equips i instal·lacions existents per aconseguir una major
  eficiència en els sistemes de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar.
 • Instal·lació, en centres ja existents, de noves tecnologies per a la neteja i desinfecció de
  vehicles per a transport de bestiar.
 • Construcció de nous centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar
  que compleixi amb els requisits mínims del Reial decret 638/2019, de 8 de novembre.
Dades ajuda
 • El procediment de concessió de la subvenció es realitza en règim de concurrència competitiva.
 • Tipus i quantia de l’ ajut:
  • En el cas de centres de neteja i desinfecció ja existents: la quantia de la subvenció es concedirà sobre la base de la inversió realitzada, que serà com a màxim de 100.000 € per cada centre de neteja i desinfecció. La intensitat màxima de la subvenció serà del 70% de la inversió i almenys el 40%, en funció del nombre de sol·licituds. La quantia màxima de l’ ajut serà de 70.000 € per beneficiari.
  • En cas de nova construcció de centres de neteja i desinfecció: la quantia de la subvenció serà com a màxim de 200.000 € per cada centre. La intensitat màxima de la subvenció serà del 70% de la inversió i almenys el 40% en funció del nombre de sol·licituds. La quantia màxima de l’ ajut serà de 140.000 € per persona beneficiària. En tot cas, totes les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs que estiguin subjectes al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, o a altres reglaments de minimis, no superaran els 200.000€ per beneficiari.
Termini de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud és del 13 de gener al 14 de març de 2023, ambdós inclosos.

Últimes subvencions