PERTE Agroalimentari. Actuacions d' enfortiment industrial del sector agroalimentari

Fomentar el desenvolupament i modernització de la indústria agroalimentària millorant la competitivitat, la sostenibilitat, la traçabilitat i la seguretat en el sector agroalimentari.

Beneficiaris

Agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que hagin establert, abans de la presentació de la sol·licitud, un acord intern que reguli el seu funcionament, integrades, com a mínim, per 4 entitats jurídiques
diferenciades (societats mercantils privades, societats cooperatives o Societats Agràries de
Transformació (SAT)), i màxim 60, que no pertanyin al mateix grup empresarial, ni ser empreses
controlades per qualsevol de les entitats que formin part de l’ agrupació, amb implantació en un
àmbit geogràfic que abasti almenys 2 CC.AA, i que realitzin les activitats que descriuen les bases.
Activitats expressament excloses de l’EIX 1 (No de la resta del PERTE): sector primari, sector de la
distribució, logística externa a les empreses del sector agroindustrial i activitats del canal HORECA.

Despeses subvencionables

El projecte tractor ha de cobrir les actuacions obligatòries d’ almenys dos dels tres blocs, essent
obligatòriament un d’ ells el de traçabilitat i seguretat alimentària. Els projectes tractors hauran d’ estar orientats cap a un producte o diversos productes agroalimentaris, i hauran d’ estar vertebrats entorn d’ un objectiu de transformació d’ un sector, subsector, zona industrial concreta… no transmetre una mera concatenació de projectes primaris sense més.


A cada bloc hi ha actuacions obligatòries i voluntàries:

BLOC DE TRAÇABILITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA (obligatori)
Comprèn una única actuació en cooperació que serà l’ elaboració d’ un Pla de Traçabilitat i
seguretat Alimentària (PITSA), en la qual han de participar totes les entitats de l’agrupació.

Si dels membres de l’ agrupació, una empresa ja té implantats plans de traçabilitat i seguretat
alimentària, hauran de millorar-los o afegir noves activitats i coordinar-ho amb els altres membres de la
l’ agrupació.

Tots els projectes primaris s’ hauran d’ emmarcar en una de les 6 línies d’ actuació següents:

 • Línia de Recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació en organització i/o processos:
  • Projectes de Recerca Industrial
  • Projectes de desenvolupament experimental
  • Projectes d’ innovació en matèria d’ organització
  • Projectes d’ innovació en matèria de processos
 • Línia d’ Innovació en sostenibilitat i eficiència energètica:
  • Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient
  • Inversions amb caràcter innovador en mesures d’ estalvi energètic o energies renovables

Dades Ajuda

 • Concessió en règim de concurrència competitiva.
 • Tipus d’ajuda: Subvenció, préstec (a interès 0% amb amortització a 10 anys i 3 de carència) o
  combinació d’ ambdós.
 • El projecte no pot començar abans de la sol·licitud i les actuacions han de finalitzar abans del 30 de juny de 2025.
 • El pressupost finançable mínim és de 10 milions d’euros per projecte tractor i 100.000 € per projecte primari.
 • La intensitat d’ ajut es calcularà per a cada projecte primari segons tipologia de
  aquest i tipus d’empresa (vegeu taules).
 • En cas de concessió cal constituir una garantia pel total de la subvenció i un percentatge
  del préstec.

Termini de Sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud és del 23 de gener al 28 de febrer de 2023.

Últimes subvencions