Ajuts a projectes d'inversió en el sector vitivinícola, programa Ardoinb - Euskadi

Ajuts del Programa de Suport 2019-2023 al Sector Vitivinícola Espanyol.
L' objectiu és fomentar la competitivitat de les empreses vitivinícoles per tal de millorar el seu rendiment global i la seva adaptació a les demandes del mercat.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquest ajut les empreses vitivinícoles, les organitzacions de productors vitivinícoles, les associacions de dos o més productors amb personalitat jurídica i les organitzacions interprofessionals que en el moment de la sol·licitud acreditin haver participat en la convocatòria per a l’exercici 2022 del programa OCM, i que les seves sol·licituds haguessin estat seleccionades, prioritzades i incloses en la llista definitiva de sol·licituds aprovades, i que no hagin obtingut ajuts per manca de dotació pressupostària en l’esmentat programa.
Despeses subvencionables

Les inversions subvencionables seran les que figuraven en les sol·licituds de la convocatòria per a l’exercici 2022 del programa OCM, que van ser seleccionades, prioritzades i incloses en la llista definitiva de sol·licituds aprovades i que no van obtindre ajudes per falta de dotació pressupostària en l’esmentat programa. Les despeses subvencionables seran les previstes en l’ anterior convocatòria.

Dades Ajuda

 • El procediment de concessió per a l’adjudicació d’aquestes ajudes serà el de concurrència competitiva, segons la puntuació obtinguda en la convocatòria OCM Vi Inversió per a l’exercici 2022.
 • Acollides a règim de minimis.
 • La quantia inicial de l’ ajut a concedir a cada sol.licitant s’ estableix en funció del projecte presentat a les convocatòries per a l’ exercici 2022 del programa OCM Vi Inversió segons les casuístiques següents:
  • 30% dels costos d’ inversió admesos per a les microempreses i petites i mitjanes empreses.
  • 20% dels costos d’ inversió admesos per a les empreses amb menys de 750 empleats o el volum de negocis dels quals sigui inferior a 200 milions d’ euros.
  • 10% dels costos d’ inversió admesos per a les empreses amb 750 o més empleats i el volum de negocis dels quals sigui igual o superior a 200 milions d’ euros.

A continuació, per a cada sol·licitant, es calcularà l’ajuda a la qual tinguera dret en el període estimat i es regularitzarà la quantia final.

 • El termini màxim d’ execució de les inversions presentades serà el 30 d’ abril de 2023, sense possibilitat de pròrroga.
 • Les inversions realitzades hauran de ser justificades abans de l’ 1 de juny de 2023.
 • Inversió mínima executada del 60%.
Termini de Sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 24 de novembre de 2022.

Últimes subvencions