Ajuts autoconsum i emmagatzematge amb fonts d'energia renovable

Ajuts per a empreses de sectors productius i serveis, administracions públiques, tercer sector i sector residencial que realitzin projectes d' inversió d' autoconsum amb o sense emmagatzematge a través de fonts d' energia renovable.
Beneficiaris
 • Persones físiques que no desenvolupen activitat econòmica.
 • Persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques.
 • Persones jurídiques de naturalesa pública o privada.
 • Cooperatives, agrupacions d’ empreses, entitats públiques.
 • Gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’ actuacions en l’ àmbit de l’ energia.
 • Empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics.
 • Comunitat de propietaris.
 • Entitats locals i sector públic institucional de qualssevol administracions públiques.
 • Comunitats d’ energies renovables i les comunitats ciutadanes d’ energia.
Programa d’ ajut
 • Programa 1. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en el sector serveis.
 • Programa 2. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en altres sectors productius, com la indústria o l’ agropecuari.
 • Programa 3. Incorporació d’ emmagatzematge en autoconsums existents en sectors econòmics.
 • Programa 4. Autoconsum amb o sense emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector.
 • Programa 5. Incorporació d’ emmagatzematge en autoconsums del sector residencial, sector públic i tercer sector.
 • Programa 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables al sector residencial, inclòs l’ habitatge públic protegit.
Despeses subvencionables

Pels programes 1,2 i 3 les despeses següents iniciades amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajuda; pels programes 4,5 i 6 les despeses següents iniciades a partir del 30 de juny de 2021:

 • La inversió en equips i materials relacionats amb les actuacions objecte de l’ajuda (fotovoltaica, eòlica, solar tèrmica, geotèrmia, hidrotèrmica o aeortèrmia i biomassa).
 • Despeses d’ execució de les obres i instal.lacions relacionades amb l’ objecte de l’ ajut.
 • Equipacions electromecàniques, hidràulics, de controls auxiliars associats a l’ ajut.
 • Sistema elèctric general d’ alta i baixa quan siguin necessaris per les actuacions objecte de l’ ajut.
 • Sistemes de gestió i control i monitoratge del funcionament de la instal·lació i els equips.
 • Cost de desmuntar les instal·lacions existents substituïdes per les noves objecte de l’ajuda.
 • Cost de redacció de projectes tècnics, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, gestió de la sol·licitud i la justificació, informo auditor (amb un límit del 7%).
Despeses no subvencionables
 • IVA.
 • Gastades pròpies de personal o funcionament.
 • Estudis d’ impacte ambiental i visats de projectes.
 • Despeses de promoció.
 • Autoritzacions, gestions, permisos i llicències administratives.
 • Despeses d’ adquisició o lloguer de terrenys.
 • Assegurances, vigilància i seguretat.
 • Gastades financeres.
 • Adequació d’ accessos a les vies públiques ja existents.
 • Adequació, remodelació o execució d’ altres esteses elèctriques no relacionades directament amb l’ actuació objecte de l’ ajut.
Subvenció
El procediment de concessió dels ajuts és el règim de concurrència successiva, i la modalitat de subvenció és a fons perdut.
Termini d’ execució i justificació de l’ actuació subvencionable
18 mesos des de la data de la resolució de concessió.
Intensitats de l’ ajut

Pels programes 1,2 i 3 es calcularan com un percentatge respecte el cost subvencionable; pels programes 4,5 i 6 es calcularan amb imports fixes unitaris o mòduls.

 • En el cas de l ‘ energia solar fotovoltaica els ajuts assoliran des del 15% per a una gran empresa fins al 45% per a una pime o un sistema petit, inferior a 10 kW. Es valorarà la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines per optimitzar l’ús de l’espai, com és freqüent en aparcaments.
 • En el cas de l’eòlica, la subvenció oscil·larà entre el 20% per a la instal·lació més gran en grans empreses i el 50% en els sistemes més petits per a pimes.
 • Les instal·lacions d’emmagatzematge darrere del comptador, que en general seran bateries, les ajudes per a les empreses variaran entre el 45% i el 65%, depenent de la mesura de l’organització.
La subvenció màxima a percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la instal.lació.
En climatització amb renovables, la subvenció dependrà de la tecnologia emprada.
Presentació de sol·licituds
Des del 15 de desembre de 2021 fins al 31 de Desembre de 2023 o esgotament dels pressupostos.

Últimes subvencions